REKLAMA

Wnioski do 30 listopada

Program rządowy „Dobry start” to program dzięki któremu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł każde dziecko uczące się w szkole. Wnioski można składać do 30 listopada.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Świadczenie przysługuje także cudzoziemcom, którzy spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Ważne! Świadczenie nie przysługuje:
- na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w instytucjach zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie (DPS, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, szkoły wojskowe itp.)
1. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowa Ruda w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 4.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada
Uwaga! W przypadku osób umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są: mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy.
2. Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
1. Rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września, jeśli złożą wnioski w lipcu i sierpniu. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
2. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji, ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart
Ważne informacje dla mieszkańców gminy :

1. Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.
2. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
3. Wniosek zawiera:
1) nazwę i adres organu właściwego;
2) dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
4) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;
5) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.
1. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz udostępnić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
2. Formularz wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start składanego w postaci papierowej udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia dobry start (czyli wójt).
3. Wójt, burmistrz oraz prezydent miasta ustalający prawo do świadczenia dobry start są obowiązani do samodzielnej weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej.

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (0): Wnioski do 30 listopada

foto: pixabay.com

Radkowskiej straży miejskiej nie jest obojętny los zwierząt. Tak przynajmniej twierdzą funkcjonariusze, którzy w 2018 r. podjęli 12 interwencji w sprawie zwierząt.

W takim lokalu mieszka trójka małych dzieci

Ten budynek nie ma fundamentów. Nikt nie pamięta, kiedy cokolwiek tu remontowano. Ściany pękają. Mieszkań dogrzać nie można, a ściany od podłogi do sufitu pokrywa grzyb. Lokatorzy rozkładają ręce i proszą o jedno - o godne warunki do życia.

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×