Reklama

W Nowy Rok z Funduszami Europejskimi

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

W Nowy Rok z Funduszami Europejskimi - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W 2017 r. będzie można nadal ubiegać się o pozyskanie Funduszy Europejskich z różnych naborów. W tym tygodniu specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ich przeglą

 

 Jeśli planujesz w przyszłym roku ubiegać się o pozyskanie Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) to warto trzymać rękę na pulsie. Bądź na bieżąco dzięki stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Ofertę Funduszy Europejskich w województwie dolnośląskim dostępnych w 2017 r. najlepiej znaleźć przez wyszukiwarkę dotacji, wybierając odpowiednią (interesującą nas) opcję.

Dzięki temu będziesz mógł wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę doradczą dla firmy, dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Projekty kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto na wsparcie mogą liczyć osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych oraz osoby po 50 roku życia.

A jeśli w ramach RPO nie znajdziesz naboru, który Ciebie zainteresuje, to warto skorzystać z wyszukiwarki Funduszy Europejskich w kraju, dostępnej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Niektóre nabory w 2017 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

❱❱ Wysokosprawna kogeneracja

(OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA)

Dofinansowywane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami. Wsparcie będzie można uzyskać również na projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

Dla kogo: m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 15 grudnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 16 stycznia 2018 r.

pula Funduszy Europejskich do podziału: 33,9 mln zł

 

❱❱ Gospodarka odpadami (OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY)

Dofinansowywane będą projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.: • infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych • infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania, • infrastruktury do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dla kogo: m.in. samorządów, podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego

pula Funduszy Europejskich do podziału: 79,4 mln zł

 

❱❱ Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA)

Dofinansowania będą przyznawane na wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

kto może ubiegać się o wsparcie: m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 listopada 2017 r. (za wyjątkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej - 7 grudnia 2017 r.)

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 2 stycznia 2018 r. (za wyjątkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej - 9 stycznia 2018 r.)

pula Funduszy Europejskich do podziału: 50 mln zł

 

❱❱ Bezpieczeństwo (OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY)

Dofinansowane będą projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) dla kogo: m.in. samorządów, organizacji pozarządowych

pula Funduszy Europejskich do podziału: 27 mln zł

 

❱❱ Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY)

Można ubiegać się o przyznanie bezzwrotnych dotacji obejmujących: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych funduszy na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe

dla kogo: fundacji; organizacji pracodawców; przedsiębiorców; osób prowadzących działalności gospodarcze; jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych jst; samorządów gospodarczych i zawodowych; stowarzyszeń i organizacji społecznych; szkół lub placówek oświatowych, uczelni wyższych; wspólnot samorządowych.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 13 marca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 18 kwietnia 2017 r.

pula Funduszy Europejskich do podziału: 31,4 mln zł

 

 

❱❱ Wysokosprawna kogeneracja (OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA)

Dofinansowywane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami. Wsparcie będzie można uzyskać również na projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

Dla kogo: m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 15 grudnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 16 stycznia 2018 r.

pula Funduszy Europejskich do podziału: 33,9 mln zł

 

❱❱ Gospodarka odpadami (OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY) Dofinansowywane będą projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:

• infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych

• infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania,

• infrastruktury do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dla kogo: m.in. samorządów, podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego

pula Funduszy Europejskich do podziału: 79,4 mln zł

 

❱❱ Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA)

Dofinansowania będą przyznawane na wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

kto może ubiegać się o wsparcie: m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 listopada 2017 r. (za wyjątkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej - 7 grudnia 2017 r.)

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 2 stycznia 2018 r. (za wyjątkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej - 9 stycznia 2018 r.)

pula Funduszy Europejskich do podziału: 50 mln zł

 

❱❱ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (OŚ PRORYTETOWA 10 EDUKACJA)

Będzie można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na: kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, realizację programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy

z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym, podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych

pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

dla kogo: m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 5 stycznia 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru: 6 lutego 2017 r. pula Funduszy Europejskich do podziału: 64 mln zł

 

 

 

 

——

Wybrane nabory wniosków w 2017 r. dla małych i średnich przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

❱❱ Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE)

Możesz ubiegać się o współfinansowanie wydatków przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dofinansowania są przyznawane również na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 27 kwietnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 29 maja 2017 r.

pula Funduszy Europejskich do podziału: 86,6 mln zł

 

❱❱ Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw (OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE)

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 27 kwietnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 29 maja 2017 r.

pula Funduszy Europejskich do podziału: 37,8 mln zł

 

❱❱ Internacjonalizacja przedsiębiorstw (OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE)

Możesz ubiegać się o przyznanie Funduszy Europejskich na stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Możesz także uzyskać dofinansowanie na tworzenie Planów rozwoju eksportu - krótkoterminowych - przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 stycznia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 1 marca 2017 r.

pula Funduszy Europejskich do podziału: 2,3 mln zł

 

❱❱ Rozwój produktów i usług w MŚP (OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, dla małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej)

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 czerwca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 1 września 2017 r.

 

pula Funduszy Europejskich do podziału: 12,2 mln zł

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy