Reklama

Wnioski Klubu Radnych SLD

Opublikowano:
Autor:

Wnioski Klubu Radnych SLD  - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Publikujemy 2 wnioski Klubu SLD Radnych Powiatowych złożone podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2016

Kłodzko 27.04.2016r Dariusz Kłonowski Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Przewodniczący Zarządu Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie kłodzkim wspierając przyszłe i już uruchomione procesy inwestycyjne, w których pozyskani inwestorzy i samorządy mają wielkie problemy oraz opóźnienia spowodowane zmianami polskiego prawa, wnioskuje do Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Rady Powiatu Kłodzkiego jak niżej; WNIOSEK NR. 1 Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego aby wystąpić do Rządu RP i Parlamentarzystów okręgu wałbrzyskiego o podjęcie na podstawie art.118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych w celu koniecznego uproszczenia i przyśpieszenia procedury planistycznej obowiązującej gminy, dla inwestorów tworzących nowe zakłady produkcyjne i miejsca pracy. Jednocześnie wnioskuje się o nową i obowiązującą właściwe organy wszystkich szczebli, jednoznaczną wykładnię prawną traktującą wielkie inwestycje rozwojotwórcze, tworzące nowe miejsca pracy w gminach, jako inwestycje celu publicznego. Inwestorzy takich inwestycji powinni korzystać w interesie publicznym ze specjalnej drogi legislacyjnej pozwalającej gminom wydawać decyzje o lokalizacji celu publicznego stosując zastępstwo planu miejscowego i traktować planistyczną przestrzeń w/w inwestycji jako wyłączoną dla nieprzerwanego kontynuowania procesu inwestycyjnego. Uzasadnienie Na przykładzie Projektu Inwestycyjnego „ Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” obliczonego na 2000 miejsc pracy w powiecie kłodzkim o ok. 20% bezrobociu widać jak ułomnie wygląda proces inwestycyjny w Polsce, która w swojej narodowej strategii działania powinna przyciągać wielkich inwestorów stosując przyjazne prawo. Dotychczasowa 5- letnia historia w/w przedsięwzięcia obrazuje skalę problemu a jednocześnie skalę marnowania wielkiej szansy rozwoju regionu ziemi kłodzkiej 4 grudnia 2011 roku, w atmosferze niedowierzania została ogłoszona pierwsza deklaracja reaktywacji kopalni Nowa Ruda i deklaracja pozyskania inwestora. Inwestor z Australii , polskiego pochodzenia, pojawił się w lutym 2013 roku, dzięki staraniom kilku lokalnych działaczy SLD oraz ich partnerów na czele z posłem Zbrzyznym, profesorem Speczikiem i Dyrektorem Andrzejem Zibrowem oraz po dwóch konferencjach naukowych w 2012 roku organizowanych przez powiat, z udziałem naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W lipcu 2013 roku , po wielu perturbacjach Inwestor uzyskał koncesję geologiczną pozwalającą na dalsze działania zmierzające do uruchomienia kopalni. 19 listopada 2013 roku australijska spółka Coal Holding rozpoczęła prace wiertniczo-geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich co oznaczało konkretne zaangażowanie kapitałowe inwestora. 7 odwiertów potwierdziło zasobność noworudzkiego złoża węgla koksującego najwyższej jakości. W 2015 roku Inwestor przystąpił do procedury ujęcia projektu „ Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowa Ruda opracowując PZZ , Raport Środowiskowy i Projekty Kopalni . Gmina wiejska i miejska Nowa Ruda rozpoczęły procesy planistyczne we współpracy z Inwestorem w celu przyjęcia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z wpisaną inwestycją kopalni . Z chwilą wejścia w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( DZ.U. z 2015 r. poz. 1777 ) powstał problem istotnie opóźniający proces planistyczny z planowaną kopalnią węgla koksującego, w gminach Nowej Rudy. Ten problem zdecydowanie przedstawili przedstawiciele inwestora Coal Holding, dyrektor generalny Andrzej Zibrow i dyrektor techniczny Aleksander Wardas, podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w dniu 22.04. 2016 roku , w siedzibie starostwa powiatowego w Kłodzku. Inwestor wprost zwrócił się o pomoc w realizacji Projektu, którą opóźniają w/w zmiany legislacyjne i niejasne interpretacje przepisów. W/w przypadek inwestycji w Nowej Rudzie jest tylko jednym z wielu podobnych przykładów w kraju, dlatego legislacyjne rozwiązanie problemu przyśpieszenia prawnych i zwyczajowych procedur inwestycyjnych dla strategicznych Inwestorów tworzących bezcenne miejsca pracy, powinno nastąpić niezwłocznie, w trybie nadzwyczajnym i generalnie dla obszaru całej Polski. Ponadto Projekt otwarcia kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie zasługuje na wyjątkowy priorytet ze wzglądu na jego wielką gospodarczą i społeczną wartość dodaną nie tylko dla powiatu kłodzkiego ale województwa i kraju. Przedsięwzięcie w/w kopalni określają następujące informacje Inwestora; - 300 – 500 mln zł , orientacyjne nakłady na budowę kopalni przez spółkę Coal Holding, należącą do australijskiej grupy kapitałowej Balamara - 2000 osób, zakładana docelowa ilość miejsc pracy - 2 lata pierwotnie zakładany termin powstania nowej kopalni w przypadku ustania przeszkód prawnych - Wacław i Lech, pola kopalniane do wydobycia węgla na łącznej powierzchni ok. 20 km. kw. - 7 zrealizowanych odwiertów, które pozwoliły oszacować 170 mln ton zasobów węgla - 2,5 mln ton węgla, zakładane wydobycie roczne - wyrobiska ukośne, nie będzie pionowych szybów. Australijczycy chcą stworzyć system tzw. wyrobisk upadowych a urobek ma być wywożony na powierzchnię taśmociągami - 2016/2017r, na przełomie roku spółka miała zamiar uzyskać koncesję na wydobycie ale w zaistniałych okolicznościach ten termin przesunie się. Według klubu SLD zaistniała sytuacja musi być niezwłocznie uzdrowiona gdyż staje się absurdem, w którym niedoskonałe prawo i jego dowolne, pozbawione wykładni, zachowawcze interpretacje, hamują inwestycje powodując olbrzymie szkody gospodarcze i społeczne oraz paraliżują rozwój regionów i całego kraju. WNIOSEK NR. 2 Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego aby wystąpić do Parlamentarzystów okręgu wałbrzyskiego z inicjatywą powołania Sejmiku Parlamentarno – Samorządowego Powiatu Kłodzkiego . Sejmik stanowiliby wszyscy parlamentarzyści Sejmu i Senatu RP oraz Europosłowie wybierani w powiecie a także Zarząd Powiatu Kłodzkiego z przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i przewodniczący Rady Powiatu oraz szefowie klubów Rady Powiatu. Celem Sejmiku ponad podziałami politycznymi byłoby regularnie omawianie najważniejszych problemów mieszkańców powiatu i sposobów ich rozwiazywania w sferze prawa stanowionego w Sejmie oraz działań na rzecz regionu, włącznie z priorytetowymi inwestycjami jak droga S8 czy Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący. Uzasadnienie Klub SLD radnych powiatu kłodzkiego uważa, że brakuje wspólnego działania parlamentarzystów na rzecz regionu ziemi kłodzkiej ponad podziałami politycznymi. Samorządowcy powiatu powinni mieć możliwość regularnych spotkań ze swoimi posłami . Forum Sejmiku Parlamentarno –Samorządowego odbywające się raz na kwartał lub co pół roku byłoby bardzo pożyteczne. Zarząd powiatu z w/w partnerami samorządowymi najlepiej ogniskuje strategiczne problemy regionu , które wymagają wspólnych działań strony parlamentarzystów jak w przypadku Kopalni Nowa Ruda czy innych ważnych inwestycji. Także parlamentarzyści dzięki Sejmikowi będą mogli lepiej monitorować sytuację w powiecie angażując się w działania na rzecz jego mieszkańców w sposób bardziej zorganizowany i skoordynowany między posłami różnych opcji politycznych. Adam Łącki - Przewodniczący Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego Kazimierz Drożdż – Sekretarz Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego Janusz Charczuk – Członek Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego ________________________________________________________ Kłodzko dn. 28 kwietnia 2016 r. Klub radnych SLD Biuro Rady Powiatu Kłodzkiego ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie kłodzkim wspierając przyszłe i już uruchomione procesy inwestycyjne, w których pozyskani inwestorzy i samorządy mają wielkie problemy oraz opóźnienia spowodowane zmianami polskiego prawa, wnioskuje do Pana Prezydenta jak niżej; Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie na podstawie art.118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych w celu koniecznego uproszczenia i przyśpieszenia procedury planistycznej obowiązującej gminy, dla inwestorów tworzących nowe zakłady produkcyjne i miejsca pracy. Jednocześnie wnioskuje się o nową i obowiązującą właściwe organy wszystkich szczebli, jednoznaczną wykładnię prawną traktującą wielkie inwestycje rozwojotwórcze, tworzące nowe miejsca pracy w gminach, jako inwestycje celu publicznego. Inwestorzy takich inwestycji powinni korzystać w interesie publicznym ze specjalnej drogi legislacyjnej pozwalającej gminom wydawać decyzje o lokalizacji celu publicznego stosując zastępstwo planu miejscowego i traktować planistyczną przestrzeń w/w inwestycji jako wyłączoną dla nieprzerwanego kontynuowania procesu inwestycyjnego. Uzasadnienie Na przykładzie Projektu Inwestycyjnego „Nowa Ruda Węgiel Koksujący” obliczonego na 2000 miejsc pracy w powiecie kłodzkim o ok. 20% bezrobociu widać jak ułomnie wygląda proces inwestycyjny w Polsce, która w swojej narodowej strategii działania powinna przyciągać wielkich inwestorów stosując przyjazne prawo. Dotychczasowa 5- letnia historia w/w przedsięwzięcia obrazuje skalę problemu a jednocześnie skalę marnowania wielkiej szansy rozwoju regionu ziemi kłodzkiej. 4 grudnia 2011 roku, w atmosferze niedowierzania została ogłoszona pierwsza deklaracja reaktywacji kopalni Nowa Ruda i deklaracja pozyskania inwestora. Inwestor z Australii , polskiego pochodzenia, pojawił się w lutym 2013 roku, dzięki staraniom kilku lokalnych działaczy SLD oraz ich partnerów na czele z posłem Zbrzyznym, profesorem Speczikiem i Dyrektorem Andrzejem Zibrowem oraz po dwóch konferencjach naukowych w 2012 roku organizowanych przez powiat, z udziałem naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W lipcu 2013 roku, po wielu perturbacjach Inwestor uzyskał koncesję geologiczną pozwalającą na dalsze działania zmierzające do uruchomienia kopalni. 19 listopada 2013 roku australijska spółka Coal Holding rozpoczęła prace wiertniczo-geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich co oznaczało konkretne zaangażowanie kapitałowe inwestora. 7 odwiertów potwierdziło zasobność noworudzkiego złoża węgla koksującego najwyższej jakości. W 2015 roku Inwestor przystąpił do procedury ujęcia projektu „ Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowa Ruda opracowując PZZ , Raport Środowiskowy i Projekty Kopalni . Gmina wiejska i miejska Nowa Ruda rozpoczęły procesy planistyczne we współpracy z Inwestorem w celu przyjęcia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z wpisaną inwestycją kopalni . Z chwilą wejścia w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( DZ.U. z 2015 r. poz. 1777 ) powstał problem istotnie opóźniający proces planistyczny z planowaną kopalnią węgla koksującego, w gminach Nowej Rudy. Ten problem zdecydowanie przedstawili przedstawiciele inwestora Coal Holding, dyrektor generalny Andrzej Zibrow i dyrektor techniczny Aleksander Wardas, podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w dniu 22.04. 2016 roku , w siedzibie starostwa powiatowego w Kłodzku. Inwestor wprost zwrócił się o pomoc w realizacji Projektu, którą opóźniają w/w zmiany legislacyjne i niejasne interpretacje przepisów. W/w przypadek inwestycji w Nowej Rudzie jest tylko jednym z wielu podobnych przykładów w kraju, dlatego legislacyjne rozwiązanie problemu przyśpieszenia prawnych i zwyczajowych procedur inwestycyjnych dla strategicznych Inwestorów tworzących bezcenne miejsca pracy, powinno nastąpić niezwłocznie, w trybie nadzwyczajnym i generalnie dla obszaru całej Polski. Ponadto Projekt otwarcia kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie zasługuje na wyjątkowy priorytet ze wzglądu na jego wielką gospodarczą i społeczną wartość dodaną nie tylko dla powiatu kłodzkiego ale województwa i kraju. Przedsięwzięcie w/w kopalni określają następujące informacje Inwestora; - 300 – 500 mln zł , orientacyjne nakłady na budowę kopalni przez spółkę Coal Holding, należącą do australijskiej grupy kapitałowej Balamara - 2000 osób, zakładana docelowa ilość miejsc pracy - 2 lata pierwotnie zakładany termin powstania nowej kopalni w przypadku ustania przeszkód prawnych - Wacław i Lech, pola kopalniane do wydobycia węgla na łącznej powierzchni ok. 20 km. kw. - 7 zrealizowanych odwiertów, które pozwoliły oszacować 170 mln ton zasobów węgla - 2,5 mln ton węgla, zakładane wydobycie roczne - wyrobiska ukośne, nie będzie pionowych szybów. Australijczycy chcą stworzyć system tzw. wyrobisk upadowych a urobek ma być wywożony na powierzchnię taśmociągami - 2016/2017r, na przełomie roku spółka miała zamiar uzyskać koncesję na wydobycie ale w zaistniałych okolicznościach ten termin przesunie się. Według klubu SLD zaistniała sytuacja musi być niezwłocznie uzdrowiona gdyż staje się absurdem, w którym niedoskonałe prawo i jego dowolne, pozbawione wykładni, zachowawcze interpretacje, hamują inwestycje powodując olbrzymie szkody gospodarcze i społeczne oraz paraliżują rozwój regionów i całego kraju. Adam Łącki - Przewodniczący Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego Kazimierz Drożdż - Sekretarz Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego Janusz Charczuk - Członek Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy