Reklama

Kudowa Zdrój: konkurs na dyrektora biblioteki

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Fot. polska-org.pl

Kudowa Zdrój: konkurs na dyrektora biblioteki - Zdjęcie główne

Konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki w Kudowie-Zdroju | foto Fot. polska-org.pl

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

Zarządzenie nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2020 poz.713), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194) oraz § 4 ust.1-3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2019 poz. 724) zarządza się, co następuje: § 1 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki
 Publicznej w Kudowie-Zdroju. 2. Konkurs zostanie ogłoszony w: 1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz na jego stronie
 internetowej; 2) Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju oraz
 na jej stronie internetowej; 3) w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym dzienniku regionalnym; 4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działań Miejskiej 
 Biblioteki Publicznej. § 2 Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3 Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. § 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik do zarządzenia nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. §1 Informacje ogólne 1. Nazwa i adres instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16, 57-350 Kudowa-Zdrój. 2. Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju, pełen etat, powołanie na czas określony 5 lat. 3. Zakres głównych zadań dyrektora: 1) kierowanie działalnością biblioteki, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy; 2) zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji; 3) realizacja zadań statutowych; 4) reprezentowanie instytucji na zewnątrz; 5) współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa; 6) pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora. §2 Kryteria wyboru kandydatów oraz wymagane dokumenty 1. Kryteria niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie; 2) co najmniej 5-letni staż pracy, 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 6) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) prawo jazdy kat. B; 8) posiadanie doświadczenia z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych; 9) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. 2. Kryteria preferowane: 1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach; 2) wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy; 3) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej; 4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju; 5) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Kudowy-Zdroju; 6) komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem; 7) umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu. 3. Wymagane dokumenty: 1) List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju; 2) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej; 3) autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na okres 5 lat, która powinna zawierać: a) wizję rozwoju istniejących i propozycje nowych form działalności biblioteki; b) koncepcję zasad i form współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną; c) propozycję inicjatyw (działań) biblioteki mających wpływ na rozwój i integrację społeczności miasta; d) plan najważniejszych dla instytucji wydarzeń oraz aktywności w sferze kultury; e) planowaną strukturę organizacyjną instytucji; f) wskazanie możliwości budżetowych instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych; g) zasady gospodarowania środkami budżetowymi jednostki. 4) kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia; 5) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy); 6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1440); 8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności KRS; 9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO); 11) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje. 4. Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem 
i opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”. § 3 Termin i miejsce składania dokumentów 1. Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. NIE OTWIERAĆ” na adres : Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (adres jak wyżej). 2. Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 04.01.2021 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi. § 4 Postępowanie konkursowe 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 26.01.2021 roku. 2. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w par. 2. 3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową określając jej skład i tryb pracy. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: 1) Etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów; 2) Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidulanie; 5. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 6. Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój podejmie decyzję o powołaniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju najpóźniej do dnia 27.01.2021 roku. Od decyzji nie przysługuje odwołanie. 7. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój na okres 5 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska 28 stycznia 2021 roku. 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 16. 9. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. § 5 Informacje dodatkowe Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju udziela Referat Finansowo-Budżetowy, Agnieszka Golonka, tel. 748621727, a.golonka@kudowa.pl Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci 
w Bibliotece (tel. 748661435; biblioteka@kudowa.pl). Klauzula informacyjna. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, 
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:ido@kudowa.pl 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo 
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, 
co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury 
na późniejszym etapie rekrutacji. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy