Reklama

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DECYDUJ SAM.

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DECYDUJ SAM. - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

NIE POZWÓL ABY KTOŚ DECYDOWAŁ ZA CIEBIE. MIEJ WPŁYW NA TO ILE I ZA CO PŁACISZ. PRZYJDŹ NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 28.06.2014 o godz. 9. WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DECYDUJ SAM. Publikujemy wnioski i żądania członków spółdzielni zgłoszone w terminie zgodnie ze Statutem, które nie zostały umieszczone przez Zarząd na stronie internetowej Spółdzielni. Zapoznaj się z ich treścią. Wniosek członków Spółdzielni w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 28.06.2014 r. Działając na podstawie § 31 Statutu Spółdzielni wnosimy o zmianę proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 28.06.2014 r. w części II „Sprawozdania z działalności za 2013r „ po każdym punkcie wprowadzić dyskusję z pkt . III i po niej podjąć uchwały ww. sprawach zawarte w pkt. IV. Tak przedstawia się następująca kolejność porządku obrad : I. Organizacja Zgromadzenia 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia-podjęcie uchwały. 3. Zatwierdzenie regulaminu obrad-podjęcie uchwały. 4.Przyjęcie porządku obrad-podjęcie uchwały. 5.Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,wnioskowej i statutowej-podjęcie uchwał. 6.Stwierdzenie prawomocności zebrania-odczytanie protokołu komisji mandatowo- skrutacyjnej. II. Sprawozdania z działalności za 2013r, dyskusja i podjecie uchwał w sprawach: 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności od 01.01.2013 do 31.12.2013 8. Dyskusja. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.-uchwała 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności rzeczowo-finansowej za 2013r. 11. Dyskusja. 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2013r.-uchwała 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu) za 2013r. wraz z opinią Rady Nadzorczej-uchwała 14. Podjecie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za 2013r. 14. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków i uchwał podjętych na WZCZ w dniu 29.06.2013r. 15. Dyskusja. 16. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków i uchwał z 2013r.-uchwała. 17. Sprawozdanie Zarządu z realizacji zaleceń polustracyjnych przeprowadzonej lustracji ZRSM RP za okres 2010r. do 2012r. 18. Dyskusja. 19.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z realizacji zaleceń polustracyjnych-uchwała. 20.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu w głosowaniu tajnym lub jawnym (zależy od woli Walnego Zgromadzenia). III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach zgłaszanych przez członków spółdzielni 1.Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej podwyższenia funduszu płac w 2014r. 2. Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 29.04.2014 dotyczącej podwyższenia opłaty eksploatacyjnej w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników. 3. W sprawie zmian statutowych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutowych. 5.W sprawie termomodernizacji przeprowadzonej w latach 1996-2004. Protokół komisji ds. termomodernizacji oraz uchwała nr 118 z dnia 18.06.2013r uchylona uchwałą nr 14 z 14.11.2013r. 6. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę Rady Nadzorczej nr 14 z dnia 14.11.2013r. 7. W sprawie rozliczenia ubytków wody oraz podjęcie uchwały. 8. Działka nr 68/6 koszty zakupu, przychody, koszty oraz wynik z jej użytkowania przez sąsiednią spółdzielnię Nowa Ruda. 9. Decyzja zakupu FI Arka, wydatek na ich zakup, zysk/strata. 10 Żądania zmiany Prezydium Rady Nadzorczej. 11.Uchylenie uchwał niezrealizowanych dot. zbycia nieruchomości gruntowych oraz obciążenie użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów za okres 10 lat. 12. Zamierzenia Zarządu na 2014/15 oraz lata dalsze. 13. Informacja Zarządu o uwłaszczeniu mieszkań od 2008 do 28.06.2014r. IV. Sprawy członków Spółdzielni. 1. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej-podjęcie uchwał. 2. Przedstawienie wniosków złożonych do walnego Zgromadzenia (odczytanie protokołu komisji wnioskowej) i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych podczas obrad. V. Zakończenie obrad-podjecie uchwały. 1.Wniosek członków Spółdzielni w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 28.06.2014 2.Wniosek w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej za 2013r. W związku z wysokimi opłatami czynszowymi i podnoszeniem opłat eksploatacyjnych, na które Zarząd i Rada Nadzorcza ma wpływ- koszty zależne od spółdzielni wnosimy o przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2013 r. z działalności pozastatutowej w wysokości 378 349,05 zł na: -pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków zgodnie z § 140 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz §133 ust.1 na opłaty eksploatacyjne(GZM) Działanie takie pozwoli zmniejszyć bądź utrzymać opłaty eksploatacyjne na niezmienionym poziomie w dłuższym okresie czasu. 3.Wniosek członków Spółdzielni w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.06.2014r. tj."Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny lub tajny (zależy od woli Walnego Zgromadzenia)" na wnioskowane brzmienie tj:"Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób tajny". 4.Wniosek w sprawie rozliczania różnic wody pomiędzy wodomierzami indywidualnymi a głównym na każdej nieruchomości. W związku z zamontowaniem wodomierzy z odczytem radiowym, które mają spełniać warunki Dyrektywy Europejskiej gdzie jest obowiązek stosowania od 2004r. wodomierzy, które mają różnicę w odczytach 2%. Wnosimy o obciążenie nas ubytkami nie większymi niż 2%. Ponadto my jako właściciele tych wodomierzy nie mamy do dnia dzisiejszego dokumentu ich zakupu oraz atestu dopuszczenia do użytkowania. Wnosimy o ich bezwzględne dostarczenie oraz rozliczenie różnicy między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy indywidualnych proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Ubytki wody nie są zależne od zużycia wody przez ich mieszkańców. Jeżeli są przecieki i pobiera się na  fundusz remontowy nie robiąc nic w tym kierunku to  przecieki są winą zaniedbań spółdzielni a nie mieszkańców. 5.Wniosek w sprawie: zmian statutowych. 1. W § 44 ust. 2, który brzmi: Przewodniczący zobowiązany jest także, na wniosek co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek winien być złożony pisemnie lub do protokołu obrad Rady oraz zawierać uzasadnienie. Wykreśla się zapis” co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej” i dodaje się zapis „ 1/3 członków Rady Nadzorczej”. Wykreśla się zapis „od dnia zgłoszenia wniosku” i dodaje się zapis „ od dnia doręczenia wniosku” 2.W § 46 ust. 2 , który brzmi: Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Wykreśla się zdanie” Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.” i dodaje się zdanie” Zarząd jest jednoosobowy” 3.W § 148, który brzmi: Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków spółdzielni. Wykreśla się zdanie „Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków spółdzielni” i dodaje się zadanie” Lustracja wówczas będzie przeprowadzona wyłącznie na żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków spółdzielni. 6. Wniosek o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej podwyżek wynagrodzeń w 2014r.Wniosek motywujemy zbyt dużymi obciążeniami funduszu eksploatacyjnego. Ponad 80% tego funduszu przeznaczone jest na wynagrodzenia. Wynagrodzenia w naszej spółdzielni są znacznie wyższe od zarobków sąsiedniej spółdzielni. Rada Nadzorcza w 2014r podjęła decyzję podnosząc jeszcze wynagrodzenia przy stopie inflacji za 2013r. na poziomie 0,90%. Nie widzimy uzasadnienia tej decyzji ani z punktu widzenia ekonomicznego ani moralnego przy ponad 17% zadłużeniu opłat za mieszkania. 7.Wniosek o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 33/2014 z dnia 29.04.2014r dotyczącej podwyższenia opłat eksploatacyjnych w związku z podwyżką wynagrodzeń w 2014r.Uważamy, że uchwała zbyt drastycznie obciąża budżet domowy. Wzrost opłat od m-ca IX 2014r. to poziom około 20 zł/ mieszkanie co daje przychód spółdzielni około 17 600 zł/ m-c a w skali 4 m-cy 2014r. to wielkość naszych dodatkowych wpłat w kwocie 70 400 zł. Nie zostały również zachowane zapisy § 137 ust.3 Statutu- brak uzasadnienia zmiany opłat na piśmie. 8.Wniosek o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2014 z dnia 14.11.2013r dotyczącej ponownego rozpatrzenia Uchwały nr 118/2013 Rady Nadzorczej kadencji 2010/2013 . Żądamy przedstawienia: - uchwały Rady Nadzorczej nr 118 z dnia 18.06.2013r. w sprawie zwolnienia z zapłaty za termomodernizację Osiedla Wojska Polskiego w latach 1996-2004r. - protokołu Komisji ds. termomodernizacji - uchwały RN nr14 z dnia 14.11.2013r. przywracającą nasz dług z tytułu termomodernizacji . 9.Żądanie. 9.1.W sprawie zmiany składu Prezydium Rady Nadzorczej z uwagi na brak przez jej członków elementarnych zasad znajomości Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej. Objawiało się to między innymi: - niezwoływaniem obrad prezydium, - niezwołanie obrad Rady Nadzorczej w miesiącu wrześniu i grudniu 2013r -nieprzygotowywaniem dokumentów na posiedzenia Rady Nadzorczej, - nierozróżnianie wniosku od uchwały - brakiem przygotowanych uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej - niegłosowaniem części uchwał na posiedzeniach, których one dotyczyły - niedostępność protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ich ogólnikowa zawartość - brak radcy prawnego na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej - niezajmowanie się brakującymi regulaminami oraz aktualizacją istniejących - niezajmowanie się problemami wynikającymi z protokołu i listu polustracyjnego - nieprawidłowe prowadzenie korespondencji polegające na nieudzielaniu odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Nadzorczej - brakiem tych pism w dokumentach Rady - nierealizowaniem wniosków z poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej dotyczącej nienależnego wypłacenia jubileuszu i nieprawnie zleconej lustracji problemowej. Rodzi się pytanie w jaki sposób Prezydium podpisuje uchwały jeżeli na posiedzeniach Rady Nadzorczej nikt nie znał ich treści ani uzasadnienia. 10.Wniosek o uchylenie niezrealizowanych do dnia 28.06.2014r. uchwał Walnych Zgromadzeń dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych. W związku z brakiem zainteresowania i niewykupieniem nieruchomości gruntowych uchyla się wszystkie niezrealizowane uchwały Walnego Zgromadzenia z lat poprzednich. Wnosi się również o obciążenie użytkowników za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych za okres 10 lat wstecz. 11.Żądanie opracowania programu oszczędnościowego oraz uzupełnienia sprawozdań Zarządu o wysokość wynagrodzenia Zarządu, pracowników umysłowych i fizycznych jak również rozliczenie funduszu remontowego od 2007 do 2013 na poszczególne nieruchomości -naliczenia i wydatkowanie środków finansowych. 11.1.Żądamy opracowania programu oszczędnościowego, który pozwoli na utrzymanie kosztów zależnych od spółdzielni na niezmienionym poziomie w dłuższym okresie czasu. Opracować program w ciągu miesiąca od Walnego Zgromadzenia. Poinformować i zapoznać wszystkich członków z programem oszczędnościowym. Prowadzić stały monitoring ponoszonych kosztów, składać pisemne sprawozdania z realizacji tego programu na posiedzeniach Rady Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu. Wyciągać konsekwencje za nieprzestrzeganie i nierealizowanie programu oszczędnościowego. Program ten przede wszystkim powinien uwzględnić oszczędności na wynagrodzeniach, które stanowią ponad 80% funduszu eksploatacyjnego czyli około 650 tys. zł. Rocznie dwuosobowy zarząd pobiera ¼ wysokości planowanego funduszu remontowego całej spółdzielni. Za te pieniądze można wyremontować balkony w jednym monolicie. Z członkami Zarządu zawrzeć kontrakty menadżerskie, w których nie będzie wypłacanych obecnie nieobowiązkowych w myśl przepisów Kodeksu Pracy wypłat: 13-pensji, nagród jubileuszowych, świadczenia urlopowego, premii uznaniowej itp. 11.2. Uzupełnić sprawozdania Zarządu za 2013r.: a/ o wysokość funduszu płac w poszczególnych grupach zatrudnienia, średnich miesięcznych wynagrodzeń Zarządu, pracowników umysłowych oraz fizycznych b/ rozliczenie funduszu remontowego od 2007 do 2013 na poszczególne nieruchomości – naliczenia i wydatkowanie środków finansowych. 12. Zmiana porządku obrad na sprawozdanie, dyskusja, uchwała, a nie wszystkie sprawozdania, potem dyskusje i głosowanie uchwał.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy